Обучение и възпитание по Монтесори метод

Обучение и възпитание по Монтесори метод

Монтесори педагогиката се прилага успешно в световен аспект както при деца с нормално психо-физическо развитие, така и при деца с увреждания и проблеми в различни сфери на функциониране – когнитивно, двигателно, сензорно, езиково, емоционално-поведенческо и т.н.

В началото на месец юни 2011 г. ЛогоКъща С-ИВВЕНА разшири своята дейност като откри полудневен Монтесори център за  ранно детско развитие и превенция на езико-говорни нарушения.
Целта е да се предложи на родителите на всички деца начин за разгръщане на техните потенциални възможности още от най-ранна детска възраст чрез световно утвърдената Монтесори педагогика.
Не е нужно да се чака дадено дете да има или да развие проблем, за да се посети специалист от центъра. Основен приоритет на дейността е ПРЕВЕНЦИЯТА, т.е. оценка на цялостното детско развитие и функциониране, и на базата на нея, изграждане на индивидуална програма за разгръщане на потенциалните възможности и заложби на детето, или за превенция на даден проблем – езико-говорен и/или емоционално-поведенчески, ако се прецени, че детето е в рискова група за развитие на такъв.

По този начин ще се ограничи броят на децата с проблеми в развитието и ще се увеличи броят на децата със самочувствие и усмихнати лица!

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТОДА НА МОНТЕСОРИ

Мария Монтесори смята, че всяко дете по природа е умно и талантливо. Задачата на възрастните е просто да помогнат на детето да разкрие своя потенциал, да го научат самостоятелно да изучава света.
Затова е много важно да се създаде среда, в която детето може и иска да прояви своите индивидуални способности, да се развива и обучава в собствен ритъм.
Главното във философията на Монтесори е детето. В специалната обкръжаваща среда то усъвършенства своето физическо състояние, формира моторни и сензорни навици, съответстващи на възрастта му, придобива навици на базата на собствения опит. Педагогът само наблюдава детето и създава среда, в която детето да може да се развива.

Основната идея на метода на Мария Монтесори е в стимулирането на детето към саморазвитие. Девиза на педагогиката на Монтесори е: “Помогни ми да се справя сам!”

Това е един революционен метод, изследващ и поддържащ естественото развитие на децата (надарени, слепи, умствено изостанали, бедни, богати). Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, развиват критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето, за да могат след това като пълноценни личности да внесат своя принос към обществото и околната среда.
Чрез Монтесори обучение детето израства със самосъзнанието, че може да се справи с всичко, което развива самочувствието му и увереността му, които са важни за развитието му в пълноценна личност.
Възпитанието на децата в духа на идеите на Мария Монтесори трябва да започнат преди детето да навърши 3 години.
Мария Монтесори установила че дете се учи от друго дете много по-добре, отколкото от възрастен. Затова Монтесори групите са с деца от смесени възрастови групи.

Основните цели на Монтесори
Главна цел на педагогиката на Монтесори  е едно лесно общуване между децата и възрастните.
В основата стоят специфичните нужди на децата и възпитаването в самостоятелност.

Децата трябва да бъдат възпитавани в една изпълнена с обич среда, да могат да изграждат и развиват личността си.
За Мария Монтесори е особено важно да се зачита уникалността на всяко едно дете.
Затова няма единна програма, по която да се обучават и през която да преминават всички деца, има пакет от програми за съответната възраст и степен на развитие на децата, от които всяко дете може да избира само за себе си.
Максималният престой на дете в група е 4 частрономически часа. Възможности за посещение има както през седмицата, така и в почивните дни – събота и неделя.

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.