FW системи за комуникация

FW системи за комуникация

I SENCE е предназначен за работа с деца с нарушения на способността за учене, синдром на хиперактивност / дефицит на вниманието и някои комуникативни нарушения.

Той е създаден по аналогия със слуховите апарати, като същевременно е съвместим с тях и с работата на подобните по функция устройства за работа с лица с нарушен слух.

Принципът на действие на системата се състои в значително усилване на гласа на говорния терапевт спрямо равнището на общия и фоновия шум. Детето, което използва системата, получава по слухов път информацията, подавана от говорещия в “чист вид”, без деформациите й от дейстивето на околните дразнители. Чувайки това, което се говори, директно “в главата си”, детето успява да възприеме значително по-голям процент от информацията, и респективно – да преработи и съхрани много повече. Това от своя страна директно повлиява вниманието – то се подобрява във всичките си параметри (устойчивост, концентрация, превключваемост и обем), паметовите възможности – по-голямото количество преработена и усвоена информация обуславя по-доброто и качествено възпроизвеждане и поведението – драстично намаляват проявите на повишена двигателна активност като пряк резултат от подобрената концентрация и повишения интерес към заниманията в терапевтичния процес.

Какво приложение намират FM-технологиите в логопедичната терапия и как работата с тях повлиява по отношение н анейната ефективност?

Без съмнение широкото използване на съвременни технически средства и технологии допринася за разширяване на способностите за речево и езиково развитие.
При децата с нарушение на способността за учене, със синдром на хиперактивност/дефицит на вниманието (ХАДВ) и с някои комуникативни нарушения често преработката, основно на зрителна и слухова, както и на друг вид сетивна информация, е затруднена. Пълната интеграция на възприетите по слухов и зрителен път стимули и извличане на смисъла, който те носят, се осъществява забавено или не се осъществява адекватно, поради което страда разбирането на подадената информация.

Децата с обучителни трудности или с ХАДВ се изморяват много по-бързо от връстниците си и често изпадат в ситуация да не разбират това, което учителят (ресурсен или масов), специалният педагог или логопедът им преподават. При настъпващата бърза умора равнището на фоновия шум (тракане на химикалка, скърцане на пода, шумолене на листа и тетрадки, шум от преминаващи превозни средтва и много др.) и силата на гласа на учителя/терапевта се изравняват и впоследствие равнището на фоновия шум става дори по-високо. Така за детето с проблем в концентрация на вниманието например става непосилно да чуе, да възпроизведе и да преработи подадената информация, дори и в рамките на собствените си понижени възможности за това.

Тук се открива възможността за приложение на EDU-LINK технологиите в обучението и терапията на тези деца, които са разработени на специален принцип на действие, усилващ гласа на терапевта спрямо равнището на общия и фоновия шум и поднасящ желаната информация на детето в чист вид, без деформациите от околните дразнители.
Резултатите и от груповата, и от индивидуалната работа в условията на логопедична терапия стават видни още по време на първите включвания и са действително впечатляващи. С помощта на системата детето видимо внимава повече, стои по-спокойно на мястото си и усвоява повече. Терапевтът е удовлетворен от резултатите и работата, а родителите са щастливи заради успехите на детето си.

Приложението на FM-технология в логопедичните терапии ( и във всеки друг учебно-възпитателен процес и корекционно-компенасторна работа) се проявява в:

  • подобряване връзката между детето и терапевта, като това води до повишаване на ефективността от провежданата терапия;
  • подобряване на речевите умения – фонация, артикулация, интонация, прозодика;
  • развитие търпи слуховото вниамние и способностите за развитие на речеви слух, речева памет и словесно-логическа памет;
  • подобряват се езиковите умения на децата, повишава се тяхната саморегулация и се подобряват социалните умения, намаляват проявите на повишена двигателна активност и се подобрява самоконтрола над поведението;
  • постига се адекватно съотношение между възбудните и задръжните процеси, което води до по-добра адаптация в терапевтичния процес, целенасоченост и подобряване на учебните резултати;
  • прилагането на системата по време на терапията повишава личностната мотивация и активност;
  • повишаването на разбирането води до повишаване на самооценката и мотивацията за участие;
  • повишава се степента на независимост и самостоятелност, което намалява бариерите пред включването и участието и повишава достъпа до образование като цяло;
  • доказана е ефективността от работата и при деца с дисфазия на развитието;
  • FM-системите за комуникация могат успешно да бъдат прилагани и от родителие на деца с комуникативни и  поведенчески нарушения в условията на домашна терапия;

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.